Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Habaquq 3, 2

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
2
Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐϕοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ.

Kýrie, eisakḗkoa tḕn akoḗn sou kaì ephobḗthēn, katenóēsa tà érga sou kaì exéstēn. en mésōi dýo zṓiōn gnōsthḗsēi, en tō̂i engízein tà étē epignōsthḗsēi, en tō̂i pareînai tòn kairòn anadeichthḗsēi, en tō̂i tarachthē̂nai tḕn psychḗn mou en orgē̂i eléous mnēsthḗsēi.