Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Isaïe 11, 11

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
11
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειϕθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειϕθῇ ἀπὸ τῶν ’Ασσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ ’Αραβίας.

kaì éstai tē̂i hēmérāi ekeínēi prosthḗsei kýrios toû deîxai tḕn cheîra autoû toû zēlō̂sai tò kataleiphthèn hypóloipon toû laoû, hò àn kataleiphthē̂i apò tō̂n ’Assyríōn kaì apò Aigýptou kaì Babylōnías kaì Aithiopías kaì apò Ailamitō̂n kaì apò hēlíou anatolō̂n kaì ex ’Arabías.