Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Isaïe 16, 14

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
14
καὶ νῦν λέγω ’Εν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, καὶ καταλειϕθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος.

kaì nŷn légō ’En trisìn étesin etō̂n misthōtoû atimasthḗsetai hē dóxa Mōab en pantì tō̂i ploútōi tō̂i pollō̂i, kaì kataleiphthḗsetai oligostòs kaì ouk éntimos.