Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Isaïe 7, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ ϕοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.

kaì ereîs autō̂i Phýlaxai toû hēsychásai kaì mḕ phoboû, mēdè hē psychḗ sou astheneítō apò tō̂n dýo xýlōn tō̂n dalō̂n tō̂n kapnizoménōn toútōn: hótan gàr orgḕ toû thymoû mou génētai, pálin iásomai.