Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Job 32, 12

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
12
* καὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω, * καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν τῷ Ιωβ ἐλέγχων, * ἀνταποκρινόμενος ῥήματα αὐτοῦ ἐξ ὑμῶν,⊥

* kaì méchri hymō̂n synḗsō, * kaì idoù ouk ē̂n tō̂i Iōb elénchōn, * antapokrinómenos rhḗmata autoû ex hymō̂n,⊥