Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Judith 14, 2

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
2
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαϕαύσῃ ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προϕυλακὴν υἱῶν Ασσουρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε.

kaì éstai hēníka eàn diaphaúsēi ho órthros kaì exélthēi ho hḗlios epì tḕn gē̂n, analḗmpsesthe hékastos tà skeúē tà polemikà hymō̂n kaì exeleúsesthe pâs anḕr ischýōn éxō tē̂s póleōs kaì dṓsete archēgòn eis autoùs hōs katabaínontes epì tò pedíon eis tḕn prophylakḕn hyiō̂n Assour, kaì ou katabḗsesthe.