Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Judith 4, 12

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
12
καὶ τὸ θυσιαστήριον σάκκῳ περιέβαλον καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν θεὸν Ισραηλ ὁμοθυμαδὸν ἐκτενῶς τοῦ μὴ δοῦναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας εἰς προνομὴν καὶ τὰς πόλεις τῆς κληρονομίας αὐτῶν εἰς ἀϕανισμὸν καὶ τὰ ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμὸν ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσιν.

kaì tò thysiastḗrion sákkōi periébalon kaì ebóēsan pròs tòn theòn Israēl homothymadòn ektenō̂s toû mḕ doûnai eis diarpagḕn tà nḗpia autō̂n kaì tàs gynaîkas eis pronomḕn kaì tàs póleis tē̂s klēronomías autō̂n eis aphanismòn kaì tà hágia eis bebḗlōsin kaì oneidismòn epícharma toîs éthnesin.