Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Juges B 13, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
καὶ εἶπέν μοι ’Ιδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ σικερα καὶ μὴ ϕάγῃς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν, ὅτι ναζιραῖον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.

kaì eîpén moi ’Idoù sỳ en gastrì héxeis kaì téxēi hyión: kaì nŷn mḕ píēis oînon kaì sikera kaì mḕ phágēis pâsan akatharsían, hóti naziraîon theoû éstai tò paidárion apò tē̂s gastròs héōs hēméras thanátou autoû.