Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Juges B 2, 1

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
1
Καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν, καὶ εἶπεν ὑμῖν Οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·

Kaì anébē ángelos kyríou apò Galgal epì tòn Klauthmō̂na kaì epì Baithēl kaì epì tòn oîkon Israēl kaì eîpen pròs autoús Kýrios kýrios anebíbasen hymâs ex Aigýptou kaì eisḗgagen hymâs eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen toîs patrásin hymō̂n toû doûnai hymîn, kaì eîpen hymîn Ou diaskedásō tḕn diathḗkēn mou tḕn meth’ hymō̂n eis tòn aiō̂na: