Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Juges B 2, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ’Ιησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ ’Ιησοῦν, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.

kaì edoúleusen ho laòs tō̂i kyríōi pásas tàs hēméras ’Iēsoû kaì pásas tàs hēméras tō̂n presbytérōn, hósoi emakroēméreusan metà ’Iēsoûn, hósoi égnōsan pân tò érgon kyríou tò méga, hò epoíēsen tō̂i Israēl.