Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Juges A 13, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
καὶ εἶπέν μοι ’Ιδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ ϕάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον, ὅτι ἅγιον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.

kaì eîpén moi ’Idoù sỳ en gastrì écheis kaì téxēi hyión: kaì nŷn mḕ píēis oînon kaì méthysma kaì mḕ phágēis pân akátharton, hóti hágion theoû éstai tò paidárion apò gastròs héōs hēméras thanátou autoû.