Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Juges A 2, 12

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
12
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον

kaì enkatélipon tòn kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n tòn exagagónta autoùs ek gē̂s Aigýptou kaì eporeúthēsan opísō theō̂n hetérōn apò tō̂n theō̂n tō̂n ethnō̂n tō̂n perikýklōi autō̂n kaì prosekýnēsan autoîs kaì parṓrgisan tòn kýrion