Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 26, 16

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
16
καὶ ἐγὼ ποιήσω οὕτως ὑμῖν καὶ ἐπισυστήσω ἐϕ’ ὑμᾶς τὴν ἀπορίαν τήν τε ψώραν καὶ τὸν ἴκτερον καὶ σϕακελίζοντας τοὺς ὀϕθαλμοὺς ὑμῶν καὶ τὴν ψυχὴν ὑμῶν ἐκτήκουσαν, καὶ σπερεῖτε διὰ κενῆς τὰ σπέρματα ὑμῶν, καὶ ἔδονται οἱ ὑπεναντίοι ὑμῶν·

kaì egṑ poiḗsō hoútōs hymîn kaì episystḗsō eph’ hymâs tḕn aporían tḗn te psṓran kaì tòn íkteron kaì sphakelízontas toùs ophthalmoùs hymō̂n kaì tḕn psychḕn hymō̂n ektḗkousan, kaì spereîte dià kenē̂s tà spérmata hymō̂n, kaì édontai hoi hypenantíoi hymō̂n: