Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 26, 19

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
19
καὶ συντρίψω τὴν ὕβριν τῆς ὑπερηϕανίας ὑμῶν καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμῖν σιδηροῦν καὶ τὴν γῆν ὑμῶν ὡσεὶ χαλκῆν,

kaì syntrípsō tḕn hýbrin tē̂s hyperēphanías hymō̂n kaì thḗsō tòn ouranòn hymîn sidēroûn kaì tḕn gē̂n hymō̂n hōseì chalkē̂n,