Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 26, 22

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
22
καὶ ἀποστελῶ ἐϕ’ ὑμᾶς τὰ θηρία τὰ ἄγρια τῆς γῆς, καὶ κατέδεται ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς, καὶ ἐρημωθήσονται αἱ ὁδοὶ ὑμῶν.

kaì apostelō̂ eph’ hymâs tà thēría tà ágria tē̂s gē̂s, kaì katédetai hymâs kaì exanalṓsei tà ktḗnē hymō̂n kaì oligostoùs poiḗsei hymâs, kaì erēmōthḗsontai hai hodoì hymō̂n.