Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 26, 31

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
31
καὶ θήσω τὰς πόλεις ὑμῶν ἐρήμους καὶ ἐξερημώσω τὰ ἅγια ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσϕρανθῶ τῆς ὀσμῆς τῶν θυσιῶν ὑμῶν·

kaì thḗsō tàs póleis hymō̂n erḗmous kaì exerēmṓsō tà hágia hymō̂n kaì ou mḕ osphranthō̂ tē̂s osmē̂s tō̂n thysiō̂n hymō̂n: