Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 26, 6

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
6
καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, καὶ κοιμηθήσεσθε, καὶ οὐκ ἔσται ὑμᾶς ὁ ἐκϕοβῶν, καὶ ἀπολῶ θηρία πονηρὰ ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν.

kaì pólemos ou dieleúsetai dià tē̂s gē̂s hymō̂n, kaì dṓsō eirḗnēn en tē̂i gē̂i hymō̂n, kaì koimēthḗsesthe, kaì ouk éstai hymâs ho ekphobō̂n, kaì apolō̂ thēría ponērà ek tē̂s gē̂s hymō̂n.