Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lévitique 27, 14

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
14
Καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἁγιάσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἁγίαν τῷ κυρίῳ, καὶ τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλῆς καὶ ἀνὰ μέσον πονηρᾶς· ὡς ἂν τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεύς, οὕτως σταθήσεται.

Kaì ánthrōpos, hòs àn hagiásēi tḕn oikían autoû hagían tō̂i kyríōi, kaì timḗsetai autḕn ho hiereùs anà méson kalē̂s kaì anà méson ponērâs: hōs àn timḗsetai autḕn ho hiereús, hoútōs stathḗsetai.