Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Nombres 25, 6

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
6
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐλθὼν προσήγαγεν τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

Kaì idoù ánthrōpos tō̂n hyiō̂n Israēl elthṑn prosḗgagen tòn adelphòn autoû pròs tḕn Madianîtin enantíon Mōysē̂ kaì énanti pásēs synagōgē̂s hyiō̂n Israēl, autoì dè éklaion parà tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou.