Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Zacharie 5, 9

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
9
καὶ ἦρα τοὺς ὀϕθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος· καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ.

kaì ē̂ra toùs ophthalmoús mou kaì eîdon kaì idoù dýo gynaîkes ekporeuómenai, kaì pneûma en taîs ptéryxin autō̂n, kaì haûtai eîchon ptérygas hōs ptérygas épopos: kaì anélabon tò métron anà méson tē̂s gē̂s kaì anà méson toû ouranoû.