Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Samuel 5, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες ’Αζώτου ὅτι οὕτως, καὶ λέγουσιν ὅτι Οὐ καθήσεται κιβωτὸς τοῦ θεοῦ Ισραηλ μεθ’ ἡμῶν, ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐϕ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ Δαγων θεὸν ἡμῶν.

kaì eîdon hoi ándres ’Azṓtou hóti hoútōs, kaì légousin hóti Ou kathḗsetai kibōtòs toû theoû Israēl meth’ hēmō̂n, hóti sklērà cheìr autoû eph’ hēmâs kaì epì Dagōn theòn hēmō̂n.