Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Amos 9, 8

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
8
’Ιδοὺ οἱ ὀϕθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· πλὴν ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον Ιακωβ, λέγει κύριος.

’Idoù hoi ophthalmoì kyríou toû theoû epì tḕn basileían tō̂n hamartōlō̂n kaì exarō̂ autḕn apò prosṓpou tē̂s gē̂s: plḕn hóti ouk eis télos exarō̂ tòn oîkon Iakōb, légei kýrios.