Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Psaumes de Salomon 9, 8

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
8
Καὶ νῦν σὺ ὁ θεός, καὶ ἡμεῖς λαός, ὃν ἠγάπησας· ἰδὲ καὶ οἰκτίρησον, ὁ θεὸς Ισραηλ, ὅτι σοί ἐσμεν, καὶ μὴ ἀποστήσῃς ἔλεός σου ἀϕ’ ἡμῶν, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν.

Kaì nŷn sỳ ho theós, kaì hēmeîs laós, hòn ēgápēsas: idè kaì oiktírēson, ho theòs Israēl, hóti soí esmen, kaì mḕ apostḗsēis éleós sou aph’ hēmō̂n, hína mḕ epithō̂ntai hēmîn.