Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthiens 12

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
Καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.

Kauchâsthai deî: ou symphéron mén, eleúsomai dè eis optasías kaì apokalýpseis kyríou.

2
οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων – εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν – ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

oîda ánthrōpon en Christō̂i prò etō̂n dekatessárōn – eíte en sṓmati ouk oîda, eíte ektòs toû sṓmatos ouk oîda, ho theòs oîden – harpagénta tòn toioûton héōs trítou ouranoû.

3
καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον – εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν –

kaì oîda tòn toioûton ánthrōpon – eíte en sṓmati eíte chōrìs toû sṓmatos ouk oîda, ho theòs oîden –

4
ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

hóti hērpágē eis tòn parádeison kaì ḗkousen árrēta rhḗmata hà ouk exòn anthrṓpōi lalē̂sai.

5
ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις [μου].

hypèr toû toioútou kauchḗsomai, hypèr dè emautoû ou kauchḗsomai ei mḕ en taîs astheneíais [mou].

6
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει [τι] ἐξ ἐμοῦ

eàn gàr thelḗsō kauchḗsasthai, ouk ésomai áphrōn, alḗtheian gàr erō̂: pheídomai dé, mḗ tis eis emè logísētai hypèr hò blépei me ḕ akoúei [ti] ex emoû

7
καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διό, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

kaì tē̂i hyperbolē̂i tō̂n apokalýpseōn. dió, hína mḕ hyperaírōmai, edóthē moi skólops tē̂i sarkí, ángelos Satanâ, hína me kolaphízēi, hína mḕ hyperaírōmai.

8
ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ·

hypèr toútou trìs tòn kýrion parekálesa hína apostē̂i ap’ emoû:

9
καὶ εἴρηκέν μοι, ’Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

kaì eírēkén moi, ’Arkeî soi hē cháris mou: hē gàr dýnamis en astheneíāi teleîtai. hḗdista oûn mâllon kauchḗsomai en taîs astheneíais mou, hína episkēnṓsēi ep’ emè hē dýnamis toû Christoû.

10
διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

diò eudokō̂ en astheneíais, en hýbresin, en anánkais, en diōgmoîs kaì stenochōríais, hypèr Christoû: hótan gàr asthenō̂, tóte dynatós eimi.

11
Γέγονα ἄφρων· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’ ὑμῶν συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι·

Gégona áphrōn: hymeîs me ēnankásate: egṑ gàr ṓpheilon hyph’ hymō̂n synístasthai. oudèn gàr hystérēsa tō̂n hyperlían apostólōn, ei kaì oudén eimi:

12
τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν.

tà mèn sēmeîa toû apostólou kateirgásthē en hymîn en pásēi hypomonē̂i, sēmeíois te kaì térasin kaì dynámesin.

13
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

tí gár estin hò hēssṓthēte hypèr tàs loipàs ekklēsías, ei mḕ hóti autòs egṑ ou katenárkēsa hymō̂n? charísasthé moi tḕn adikían taútēn.

14
’Ιδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

’Idoù tríton toûto hetoímōs échō eltheîn pròs hymâs, kaì ou katanarkḗsō: ou gàr zētō̂ tà hymō̂n allà hymâs, ou gàr opheílei tà tékna toîs goneûsin thēsaurízein, allà hoi goneîs toîs téknois.

15
ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ, ἧσσον ἀγαπῶμαι;

egṑ dè hḗdista dapanḗsō kaì ekdapanēthḗsomai hypèr tō̂n psychō̂n hymō̂n. ei perissotérōs hymâs agapō̂, hē̂sson agapō̂mai?

16
ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς· ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

éstō dé, egṑ ou katebárēsa hymâs: allà hypárchōn panoûrgos dólōi hymâs élabon.

17
μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

mḗ tina hō̂n apéstalka pròs hymâs, di’ autoû epleonéktēsa hymâs?

18
παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;

parekálesa Títon kaì synapésteila tòn adelphón: mḗti epleonéktēsen hymâs Títos? ou tō̂i autō̂i pneúmati periepatḗsamen? ou toîs autoîs íchnesin?

19
Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Pálai dokeîte hóti hymîn apologoúmetha? katénanti theoû en Christō̂i laloûmen: tà dè pánta, agapētoí, hypèr tē̂s hymō̂n oikodomē̂s.

20
φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι·

phoboûmai gàr mḗ pōs elthṑn ouch hoíous thélō heúrō hymâs, kagṑ heurethō̂ hymîn hoîon ou thélete, mḗ pōs éris, zē̂los, thymoí, eritheíai, katalaliaí, psithyrismoí, physiṓseis, akatastasíai:

21
μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

mḕ pálin elthóntos mou tapeinṓsēi me ho theós mou pròs hymâs, kaì penthḗsō polloùs tō̂n proēmartēkótōn kaì mḕ metanoēsántōn epì tē̂i akatharsíāi kaì porneíāi kaì aselgeíāi hē̂i épraxan.