Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Actes 1, 26

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
26
καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

kaì édōkan klḗrous autoîs, kaì épesen ho klē̂ros epì Maththían, kaì synkatepsēphísthē metà tō̂n héndeka apostólōn.