Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 1 Rois 17, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα· καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ Λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι.

kaì anéstē kaì eporeúthē eis Sarepta eis tòn pylō̂na tē̂s póleōs, kaì idoù ekeî gynḕ chḗra synélegen xýla: kaì ebóēsen opísō autē̂s Ēliou kaì eîpen autē̂i Labè dḗ moi olígon hýdōr eis ángos kaì píomai.