Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 2 Chroniques 3, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων χερουβιν δύο ἔργον ἐκ ξύλων καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὰ χρυσίῳ.

kaì epoíēsen en tō̂i oíkōi tō̂i hagíōi tō̂n hagíōn cheroubin dýo érgon ek xýlōn kaì echrýsōsen autà chrysíōi.