Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Baruch 1, 15

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
15
καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἀνθρώπῳ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ

kaì ereîte Tō̂i kyríōi theō̂i hēmō̂n hē dikaiosýnē, hēmîn dè aischýnē tō̂n prosṓpōn hōs hē hēméra haútē, anthrṓpōi Iouda kaì toîs katoikoûsin Ierousalēm