Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Esther 10, 2

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
2
καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον.

kaì tḕn ischỳn autoû kaì andragathían ploûtón te kaì dóxan tē̂s basileías autoû, idoù gégraptai en biblíōi basiléōn Persō̂n kaì Mḗdōn eis mnēmósynon.