Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Esther 10, 3

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
3
ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα ’Αρταξέρξην καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν Ιουδαίων· καὶ ϕιλούμενος διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ.

ho dè Mardochaîos diedécheto tòn basiléa ’Artaxérxēn kaì mégas ē̂n en tē̂i basileíāi kaì dedoxasménos hypò tō̂n Ioudaíōn: kaì philoúmenos diēgeîto tḕn agōgḕn pantì tō̂i éthnei autoû.

3A
Καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος Παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο ταῦτα·

Kaì eîpen Mardochaîos Parà toû theoû egéneto taûta:

3B
ἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων· οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ’ αὐτῶν λόγος.

emnḗsthēn gàr perì toû enypníou, hoû eîdon perì tō̂n lógōn toútōn: oudè gàr parē̂lthen ap’ autō̂n lógos.

3C
ἡ μικρὰ πηγή, ἣ ἐγένετο ποταμὸς καὶ ἦν ϕῶς καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ· Εσθηρ ἐστὶν ὁ ποταμός, ἣν ἐγάμησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν βασίλισσαν.

hē mikrà pēgḗ, hḕ egéneto potamòs kaì ē̂n phō̂s kaì hḗlios kaì hýdōr polý: Esthēr estìn ho potamós, hḕn egámēsen ho basileùs kaì epoíēsen basílissan.

3D
οἱ δὲ δύο δράκοντες ἐγώ εἰμι καὶ Αμαν.

hoi dè dýo drákontes egṓ eimi kaì Aman.

3E
τὰ δὲ ἔθνη τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν Ιουδαίων.

tà dè éthnē tà episynachthénta apolésai tò ónoma tō̂n Ioudaíōn.

3F
τὸ δὲ ἔθνος τὸ ἐμόν, οὗτός ἐστιν Ισραηλ οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν θεὸν καὶ σωθέντες· καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐρρύσατο κύριος ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν κακῶν τούτων, καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

tò dè éthnos tò emón, hoûtós estin Israēl hoi boḗsantes pròs tòn theòn kaì sōthéntes: kaì ésōsen kýrios tòn laòn autoû, kaì errýsato kýrios hēmâs ek pántōn tō̂n kakō̂n toútōn, kaì epoíēsen ho theòs tà sēmeîa kaì tà térata tà megála, hà ou gégonen en toîs éthnesin.

3G
διὰ τοῦτο ἐποίησεν κλήρους δύο, ἕνα τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν·

dià toûto epoíēsen klḗrous dýo, héna tō̂i laō̂i toû theoû kaì héna pâsi toîs éthnesin:

3H
καὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν καὶ καιρὸν καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν,

kaì ē̂lthon hoi dýo klē̂roi hoûtoi eis hṓran kaì kairòn kaì eis hēméran kríseōs enṓpion toû theoû kaì en pâsi toîs éthnesin,

3I
καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐδικαίωσεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

kaì emnḗsthē ho theòs toû laoû autoû kaì edikaíōsen tḕn klēronomían autoû.

3K
καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ Αδαρ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐϕροσύνης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ.

kaì ésontai autoîs hai hēmérai haûtai en mēnì Adar tē̂i tessareskaidekátēi kaì tē̂i pentekaidekátēi toû autoû mēnòs metà synagōgē̂s kaì charâs kaì euphrosýnēs enṓpion toû theoû katà geneàs eis tòn aiō̂na en tō̂i laō̂i autoû Israēl.

3L
῎Ετους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκεν Δωσίθεος, ὃς ἔϕη εἶναι ἱερεὺς καὶ Λευίτης, καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραι, ἣν ἔϕασαν εἶναι καὶ ἑρμηνευκέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου τῶν ἐν Ιερουσαλημ.

῎Etous tetártou basileúontos Ptolemaíou kaì Kleopátras eisḗnenken Dōsítheos, hòs éphē eînai hiereùs kaì Leuítēs, kaì Ptolemaîos ho hyiòs autoû tḕn prokeiménēn epistolḕn tō̂n Phrourai, hḕn éphasan eînai kaì hermēneukénai Lysímachon Ptolemaíou tō̂n en Ierousalēm.