Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Ézéchiel 29, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομϕαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.

dià toûto idoù egṑ epì sè kaì epì pántas toùs potamoús sou kaì dṓsō gē̂n Aigýptou eis érēmon kaì rhomphaían kaì apṓleian apò Magdṓlou kaì Syḗnēs kaì héōs horíōn Aithiópōn.