Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Ézéchiel 9

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
1
Καὶ ἀνέκραγεν εἰς τὰ ὦτά μου ϕωνῇ μεγάλῃ λέγων ῎Ηγγικεν ἡ ἐκδίκησις τῆς πόλεως· καὶ ἕκαστος εἶχεν τὰ σκεύη τῆς ἐξολεθρεύσεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ.

Kaì anékragen eis tà ō̂tá mou phōnē̂i megálēi légōn ῎Ēngiken hē ekdíkēsis tē̂s póleōs: kaì hékastos eîchen tà skeúē tē̂s exolethreúseōs en cheirì autoû.

2
καὶ ἰδοὺ ἓξ ἄνδρες ἤρχοντο ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς ὑψηλῆς τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν, καὶ ἑκάστου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· καὶ εἷς ἀνὴρ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐνδεδυκὼς ποδήρη, καὶ ζώνη σαπϕείρου ἐπὶ τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ· καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἔστησαν ἐχόμενοι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χαλκοῦ.

kaì idoù hèx ándres ḗrchonto apò tē̂s hodoû tē̂s pýlēs tē̂s hypsēlē̂s tē̂s blepoúsēs pròs borrân, kaì hekástou pélyx en tē̂i cheirì autoû: kaì heîs anḕr en mésōi autō̂n endedykṑs podḗrē, kaì zṓnē sappheírou epì tē̂s osphýos autoû: kaì eisḗlthosan kaì éstēsan echómenoi toû thysiastēríou toû chalkoû.

3
καὶ δόξα θεοῦ τοῦ Ισραηλ ἀνέβη ἀπὸ τῶν χερουβιν ἡ οὖσα ἐπ’ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου. καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυκότα τὸν ποδήρη, ὃς εἶχεν ἐπὶ τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ τὴν ζώνην,

kaì dóxa theoû toû Israēl anébē apò tō̂n cheroubin hē oûsa ep’ autō̂n eis tò aíthrion toû oíkou. kaì ekálesen tòn ándra tòn endedykóta tòn podḗrē, hòs eîchen epì tē̂s osphýos autoû tḕn zṓnēn,

4
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Δίελθε μέσην τὴν Ιερουσαλημ καὶ δὸς τὸ σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν κατωδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς.

kaì eîpen pròs autón Díelthe mésēn tḕn Ierousalēm kaì dòs tò sēmeîon epì tà métōpa tō̂n andrō̂n tō̂n katastenazóntōn kaì tō̂n katōdynōménōn epì pásais taîs anomíais taîs ginoménais en mésōi autē̂s.

5
καὶ τούτοις εἶπεν ἀκούοντός μου Πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ ϕείδεσθε τοῖς ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε·

kaì toútois eîpen akoúontós mou Poreúesthe opísō autoû eis tḕn pólin kaì kóptete kaì mḕ pheídesthe toîs ophthalmoîs hymō̂n kaì mḕ eleḗsēte:

6
πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀποκτείνατε εἰς ἐξάλειψιν, ἐπὶ δὲ πάντας, ἐϕ’ οὕς ἐστιν τὸ σημεῖον, μὴ ἐγγίσητε· καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ.

presbýteron kaì neanískon kaì parthénon kaì nḗpia kaì gynaîkas apokteínate eis exáleipsin, epì dè pántas, eph’ hoús estin tò sēmeîon, mḕ engísēte: kaì apò tō̂n hagíōn mou árxasthe. kaì ḗrxanto apò tō̂n andrō̂n tō̂n presbytérōn, hoì ē̂san ésō en tō̂i oíkōi.

7
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μιάνατε τὸν οἶκον καὶ πλήσατε τὰς ὁδοὺς νεκρῶν ἐκπορευόμενοι καὶ κόπτετε.

kaì eîpen pròs autoús Miánate tòn oîkon kaì plḗsate tàs hodoùs nekrō̂n ekporeuómenoi kaì kóptete.

8
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κόπτειν αὐτοὺς καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἀνεβόησα καὶ εἶπα Οἴμμοι, κύριε, ἐξαλείϕεις σὺ τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἐκχέαι σε τὸν θυμόν σου ἐπὶ Ιερουσαλημ;

kaì egéneto en tō̂i kóptein autoùs kaì píptō epì prósōpón mou kaì anebóēsa kaì eîpa Oímmoi, kýrie, exaleípheis sỳ toùs kataloípous toû Israēl en tō̂i ekchéai se tòn thymón sou epì Ierousalēm?

9
καὶ εἶπεν πρός με ’Αδικία τοῦ οἴκου Ισραηλ καὶ Ιουδα μεμεγάλυνται σϕόδρα σϕόδρα, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ λαῶν πολλῶν, καὶ ἡ πόλις ἐπλήσθη ἀδικίας καὶ ἀκαθαρσίας· ὅτι εἶπαν ’Εγκαταλέλοιπεν κύριος τὴν γῆν, οὐκ ἐϕορᾷ ὁ κύριος.

kaì eîpen prós me ’Adikía toû oíkou Israēl kaì Iouda memegályntai sphódra sphódra, hóti eplḗsthē hē gē̂ laō̂n pollō̂n, kaì hē pólis eplḗsthē adikías kaì akatharsías: hóti eîpan ’Enkataléloipen kýrios tḕn gē̂n, ouk ephorā̂i ho kýrios.

10
καὶ οὐ ϕείσεταί μου ὁ ὀϕθαλμός, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεϕαλὰς αὐτῶν δέδωκα.

kaì ou pheísetaí mou ho ophthalmós, oudè mḕ eleḗsō: tàs hodoùs autō̂n eis kephalàs autō̂n dédōka.

11
καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ ἐνδεδυκὼς τὸν ποδήρη καὶ ἐζωσμένος τῇ ζώνῃ τὴν ὀσϕὺν αὐτοῦ καὶ ἀπεκρίνατο λέγων Πεποίηκα καθὼς ἐνετείλω μοι.

kaì idoù ho anḕr ho endedykṑs tòn podḗrē kaì ezōsménos tē̂i zṓnēi tḕn osphỳn autoû kaì apekrínato légōn Pepoíēka kathṑs eneteílō moi.