Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Esdras-Néhémie 16, 16

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
16
καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, καὶ ἐϕοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσεν ϕόβος σϕόδρα ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο.

kaì egéneto hēníka ḗkousan pántes hoi echthroì hēmō̂n, kaì ephobḗthēsan pánta tà éthnē tà kýklōi hēmō̂n, kaì epépesen phóbos sphódra en ophthalmoîs autō̂n, kaì égnōsan hóti parà toû theoû hēmō̂n egenḗthē teleiōthē̂nai tò érgon toûto.