Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Job 32, 3

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
3
καὶ κατὰ τῶν τριῶν δὲ ϕίλων ὠργίσθη σϕόδρα, διότι οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποκριθῆναι ἀντίθετα Ιωβ καὶ ἔθεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεβῆ.

kaì katà tō̂n triō̂n dè phílōn ōrgísthē sphódra, dióti ouk ēdynḗthēsan apokrithē̂nai antítheta Iōb kaì éthento autòn eînai asebē̂.