Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Odes 7, 27

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
27
ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀληθεῖς,

hóti díkaios eî epì pâsin, hoîs epoíēsas hēmîn, kaì pánta tà érga sou alēthiná, kaì eutheîai hai hodoí sou, kaì pâsai hai kríseis sou alētheîs,