Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Ruth 4, 13

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
13
καὶ ἔλαβεν Βοος τὴν Ρουθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν.

kaì élaben Boos tḕn Routh, kaì egenḗthē autō̂i eis gynaîka, kaì eisē̂lthen pròs autḗn, kaì édōken autē̂i kýrios kýēsin, kaì éteken hyión.