Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Tobit (S) 13, 7

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
7
καὶ νῦν θεάσασθε ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων

kaì nŷn theásasthe hà epoíēsen meth’ hymō̂n kaì exomologḗsasthe autō̂i en hólōi tō̂i stómati hymō̂n kaì eulogḗsate tòn kýrion tē̂s dikaiosýnēs kaì hypsṓsate tòn basiléa tō̂n aiṓnōn