Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Tobit (S) 14, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
καὶ ἀπότρεχε εἰς Μηδίαν ὅτι πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ θεοῦ ἐπὶ Νινευη ἃ ἐλάλησεν Ναουμ ὅτι πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ Αθουρ καὶ Νινευη καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ οὓς ἀπέστειλεν ὁ θεός πάντα ἀπαντήσει καὶ οὐ μηθὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ πάντων τῶν ῥημάτων καὶ πάντα συμβήσεται τοῖς καιροῖς αὐτῶν καὶ ἐν τῇ Μηδίᾳ ἔσται σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι διὸ γινώσκω ἐγὼ καὶ πιστεύω ὅτι πάντα ἃ εἶπεν ὁ θεός συντελεσθήσεται καὶ ἔσται καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα ἐκ τῶν λόγων καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ γῇ Ισραηλ πάντες διασκορπισθήσονται καὶ αἰχμαλωτισθήσονται ἐκ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ τοῦ Ισραηλ ἔρημος καὶ Σαμάρεια καὶ Ιερουσαλημ ἔσται ἔρημος καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν λύπῃ καὶ καυθήσεται μέχρι χρόνου

kaì apótreche eis Mēdían hóti pisteúō egṑ tō̂i rhḗmati toû theoû epì Nineuē hà elálēsen Naoum hóti pánta éstai kaì apantḗsei epì Athour kaì Nineuē kaì hósa elálēsan hoi prophē̂tai toû Israēl hoùs apésteilen ho theós pánta apantḗsei kaì ou mēthèn elattonōthē̂i ek pántōn tō̂n rhēmátōn kaì pánta symbḗsetai toîs kairoîs autō̂n kaì en tē̂i Mēdíāi éstai sōtēría mâllon ḗper en Assyríois kaì en Babylō̂ni diò ginṓskō egṑ kaì pisteúō hóti pánta hà eîpen ho theós syntelesthḗsetai kaì éstai kaì ou mḕ diapésēi rhē̂ma ek tō̂n lógōn kaì hoi adelphoì hēmō̂n hoi katoikoûntes en tē̂i gē̂i Israēl pántes diaskorpisthḗsontai kaì aichmalōtisthḗsontai ek tē̂s gē̂s tē̂s agathē̂s kaì éstai pâsa hē gē̂ toû Israēl érēmos kaì Samáreia kaì Ierousalēm éstai érēmos kaì ho oîkos toû theoû en lýpēi kaì kauthḗsetai méchri chrónou