Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 2 Chroniques 14, 10

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
10
καὶ ἐβόησεν Ασα πρὸς κύριον θεὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κύριε, οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ σοὶ σῴζειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις· κατίσχυσον ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ σοὶ πεποίθαμεν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἤλθαμεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο· κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, μὴ κατισχυσάτω πρὸς σὲ ἄνθρωπος.

kaì ebóēsen Asa pròs kýrion theòn autoû kaì eîpen Kýrie, ouk adynateî parà soì sṓizein en polloîs kaì en olígois: katíschyson hēmâs, kýrie ho theòs hēmō̂n, hóti epì soì pepoíthamen kaì epì tō̂i onómatí sou ḗlthamen epì tò plē̂thos tò polỳ toûto: kýrie ho theòs hēmō̂n, mḕ katischysátō pròs sè ánthrōpos.