Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Ézéchiel 26, 19

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
1
Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egenḗthē en tō̂i hendekátōi étei miā̂i toû mēnòs egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνθ’ ὧν εἶπεν Σορ ἐπὶ Ιερουσαλημ Εὖγε συνετρίβη, ἀπόλωλεν τὰ ἔθνη, ἐπεστράϕη πρός με, ἡ πλήρης ἠρήμωται,

Hyiè anthrṓpou, anth’ hō̂n eîpen Sor epì Ierousalēm Eûge synetríbē, apólōlen tà éthnē, epestráphē prós me, hē plḗrēs ērḗmōtai,

3
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σορ, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς.

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù egṑ epì sé, Sor, kaì anáxō epì sè éthnē pollá, hōs anabaínei hē thálassa toîs kýmasin autē̂s.

4
καὶ καταβαλοῦσιν τὰ τείχη Σορ καὶ καταβαλοῦσι τοὺς πύργους σου, καὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ’ αὐτῆς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν·

kaì katabaloûsin tà teíchē Sor kaì katabaloûsi toùs pýrgous sou, kaì likmḗsō tòn choûn autē̂s ap’ autē̂s kaì dṓsō autḕn eis leōpetrían:

5
ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι ἐγὼ λελάληκα, λέγει κύριος· καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοῖς ἔθνεσιν,

psygmòs sagēnō̂n éstai en mésōi thalássēs, hóti egṑ lelálēka, légei kýrios: kaì éstai eis pronomḕn toîs éthnesin,

6
καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀναιρεθήσονται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος.

kaì hai thygatéres autē̂s hai en tō̂i pedíōi machaírāi anairethḗsontai: kaì gnṓsontai hóti egṑ kýrios.

7
ὅτι τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ, Σορ, τὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ βορρᾶ (βασιλεὺς βασιλέων ἐστίν) μεθ’ ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν σϕόδρα.

hóti táde légei kýrios ’Idoù egṑ epágō epì sé, Sor, tòn Nabouchodonosor basiléa Babylō̂nos apò toû borrâ (basileùs basiléōn estín) meth’ híppōn kaì harmátōn kaì hippéōn kaì synagōgē̂s ethnō̂n pollō̂n sphódra.

8
οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προϕυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώσει·

hoûtos tàs thygatéras sou tàs en tō̂i pedíōi machaírāi aneleî kaì dṓsei epì sè prophylakḕn kaì perioikodomḗsei kaì poiḗsei epì sè kýklōi cháraka kaì perístasin hóplōn kaì tàs lónchas autoû apénantí sou dṓsei:

9
τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ.

tà teíchē sou kaì toùs pýrgous sou katabaleî en taîs machaírais autoû.

10
ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς ϕωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου.

apò toû plḗthous tō̂n híppōn autoû katakalýpsei se ho koniortòs autō̂n, kaì apò tē̂s phōnē̂s tō̂n hippéōn autoû kaì tō̂n trochō̂n tō̂n harmátōn autoû seisthḗsetai tà teíchē sou eisporeuoménou autoû tàs pýlas sou hōs eisporeuómenos eis pólin ek pedíou.

11
ἐν ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὐτοῦ καταπατήσουσίν σου πάσας τὰς πλατείας· τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τῆς ἰσχύος ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει.

en taîs hoplaîs tō̂n híppōn autoû katapatḗsousín sou pásas tàs plateías: tòn laón sou machaírāi aneleî kaì tḕn hypóstasín sou tē̂s ischýos epì tḕn gē̂n katáxei.

12
καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλεῖ σου τὰ τείχη καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελεῖ καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς θαλάσσης ἐμβαλεῖ.

kaì pronomeúsei tḕn dýnamín sou kaì skyleúsei tà hypárchontá sou kaì katabaleî sou tà teíchē kaì toùs oíkous sou toùs epithymētoùs katheleî kaì toùs líthous sou kaì tà xýla sou kaì tòn choûn sou eis méson tē̂s thalássēs embaleî.

13
καὶ καταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ ϕωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι.

kaì katalýsei tò plē̂thos tō̂n mousikō̂n sou, kaì hē phōnḕ tō̂n psaltēríōn sou ou mḕ akousthē̂i éti.

14
καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσῃ· οὐ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.

kaì dṓsō se eis leōpetrían, psygmòs sagēnō̂n ésēi: ou mḕ oikodomēthē̂is éti, hóti egṑ elálēsa, légei kýrios.

15
διότι τάδε λέγει κύριος κύριος τῇ Σορ Οὐκ ἀπὸ ϕωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσονται αἱ νῆσοι;

dióti táde légei kýrios kýrios tē̂i Sor Ouk apò phōnē̂s tē̂s ptṓseṓs sou en tō̂i stenáxai traumatías en tō̂i spásai máchairan en mésōi sou seisthḗsontai hai nē̂soi?

16
καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης καὶ ἀϕελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεϕαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται· ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται καὶ ϕοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ·

kaì katabḗsontai apò tō̂n thrónōn autō̂n pántes hoi árchontes ek tō̂n ethnō̂n tē̂s thalássēs kaì apheloûntai tàs mítras apò tō̂n kephalō̂n autō̂n kaì tòn himatismòn tòn poikílon autō̂n ekdýsontai: ekstásei ekstḗsontai, epì gē̂n kathedoûntai kaì phobēthḗsontai tḕn apṓleian autō̂n kaì stenáxousin epì sé:

17
καὶ λήμψονται ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ ἐροῦσίν σοι Πῶς κατελύθης ἐκ θαλάσσης, ἡ πόλις ἡ ἐπαινεστὴ ἡ δοῦσα τὸν ϕόβον αὐτῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν;

kaì lḗmpsontai epì sè thrē̂non kaì eroûsín soi Pō̂s katelýthēs ek thalássēs, hē pólis hē epainestḕ hē doûsa tòn phóbon autē̂s pâsi toîs katoikoûsin autḗn?

18
καὶ ϕοβηθήσονται αἱ νῆσοι ἀϕ’ ἡμέρας πτώσεώς σου.

kaì phobēthḗsontai hai nē̂soi aph’ hēméras ptṓseṓs sou.

19
ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος ῞Οταν δῶ σε πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικηθησομένας ἐν τῷ ἀναγαγεῖν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ κατακαλύψῃ σε ὕδωρ πολύ,

hóti táde légei kýrios kýrios ῞Otan dō̂ se pólin ērēmōménēn hōs tàs póleis tàs mḕ katoikēthēsoménas en tō̂i anagageîn me epì sè tḕn ábysson kaì katakalýpsēi se hýdōr polý,

20
καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον πρὸς λαὸν αἰῶνος καὶ κατοικιῶ σε εἰς βάθη τῆς γῆς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον, ὅπως μὴ κατοικηθῇς μηδὲ ἀνασταθῇς ἐπὶ γῆς ζωῆς.

kaì katabibásō se pròs toùs katabaínontas eis bóthron pròs laòn aiō̂nos kaì katoikiō̂ se eis báthē tē̂s gē̂s hōs érēmon aiṓnion metà katabainóntōn eis bóthron, hópōs mḕ katoikēthē̂is mēdè anastathē̂is epì gē̂s zōē̂s.

21
ἀπώλειάν σε δώσω, καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα, λέγει κύριος κύριος.

apṓleián se dṓsō, kaì ouch hypárxeis éti eis tòn aiō̂na, légei kýrios kýrios.