Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Pierre 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Πέτρος ἀπόστολος ’Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ’Ασίας, καὶ Βιθυνίας,

Pétros apóstolos ’Iēsoû Christoû eklektoîs parepidḗmois diasporâs Póntou, Galatías, Kappadokías, ’Asías, kaì Bithynías,

2
κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ’Ιησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

katà prógnōsin theoû patrós, en hagiasmō̂i pneúmatos, eis hypakoḕn kaì rhantismòn haímatos ’Iēsoû Christoû: cháris hymîn kaì eirḗnē plēthyntheíē.

3
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως ’Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

Eulogētòs ho theòs kaì patḕr toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû, ho katà tò polỳ autoû éleos anagennḗsas hēmâs eis elpída zō̂san di’ anastáseōs ’Iēsoû Christoû ek nekrō̂n,

4
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς

eis klēronomían áphtharton kaì amíanton kaì amáranton, tetērēménēn en ouranoîs eis hymâs

5
τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.

toùs en dynámei theoû phrourouménous dià písteōs eis sōtērían hetoímēn apokalyphthē̂nai en kairō̂i eschátōi.

6
ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,

en hō̂i agalliâsthe, olígon árti ei déon [estìn] lypēthéntes en poikílois peirasmoîs,

7
ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

hína tò dokímion hymō̂n tē̂s písteōs polytimóteron chrysíou toû apollyménou, dià pyròs dè dokimazoménou, heurethē̂i eis épainon kaì dóxan kaì timḕn en apokalýpsei ’Iēsoû Christoû.

8
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,

hòn ouk idóntes agapâte, eis hòn árti mḕ horō̂ntes pisteúontes dè agalliâsthe charā̂i aneklalḗtōi kaì dedoxasménēi,

9
κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν.

komizómenoi tò télos tē̂s písteōs hymō̂n sōtērían psychō̂n.

10
Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,

Perì hē̂s sōtērías exezḗtēsan kaì exēraúnēsan prophē̂tai hoi perì tē̂s eis hymâs cháritos prophēteúsantes,

11
ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·

eraunō̂ntes eis tína ḕ poîon kairòn edḗlou tò en autoîs pneûma Christoû promartyrómenon tà eis Christòn pathḗmata kaì tàs metà taûta dóxas:

12
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

hoîs apekalýphthē hóti ouch heautoîs hymîn dè diēkónoun autá, hà nŷn anēngélē hymîn dià tō̂n euangelisaménōn hymâs pneúmati hagíōi apostalénti ap’ ouranoû, eis hà epithymoûsin ángeloi parakýpsai.

13
Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

Diò anazōsámenoi tàs osphýas tē̂s dianoías hymō̂n, nḗphontes, teleíōs elpísate epì tḕn pheroménēn hymîn chárin en apokalýpsei ’Iēsoû Christoû.

14
ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις,

hōs tékna hypakoē̂s, mḕ syschēmatizómenoi taîs próteron en tē̂i agnoíāi hymō̂n epithymíais,

15
ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,

allà katà tòn kalésanta hymâs hágion kaì autoì hágioi en pásēi anastrophē̂i genḗthēte,

16
διότι γέγραπται, ῞Αγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος.

dióti gégraptai, ῞Agioi ésesthe, hóti egṑ hágios.

17
Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,

Kaì ei patéra epikaleîsthe tòn aprosōpolḗmptōs krínonta katà tò hekástou érgon, en phóbōi tòn tē̂s paroikías hymō̂n chrónon anastráphēte,

18
εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου,

eidótes hóti ou phthartoîs, argyríōi ḕ chrysíōi elytrṓthēte ek tē̂s mataías hymō̂n anastrophē̂s patroparadótou,

19
ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,

allà timíōi haímati hōs amnoû amṓmou kaì aspílou Christoû,

20
προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι’ ὑμᾶς

proegnōsménou mèn prò katabolē̂s kósmou, phanerōthéntos dè ep’ eschátou tō̂n chrónōn di’ hymâs

21
τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.

toùs di’ autoû pistoùs eis theòn tòn egeíranta autòn ek nekrō̂n kaì dóxan autō̂i dónta, hṓste tḕn pístin hymō̂n kaì elpída eînai eis theón.

22
Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,

Tàs psychàs hymō̂n hēgnikótes en tē̂i hypakoē̂i tē̂s alētheías eis philadelphían anypókriton, ek kardías allḗlous agapḗsate ektenō̂s,

23
ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος·

anagegennēménoi ouk ek sporâs phthartē̂s allà aphthártou, dià lógou zō̂ntos theoû kaì ménontos:

24
διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν·

dióti pâsa sàrx hōs chórtos, kaì pâsa dóxa autē̂s hōs ánthos chórtou: exēránthē ho chórtos, kaì tò ánthos exépesen:

25
τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

tò dè rhē̂ma kyríou ménei eis tòn aiō̂na. toûto dé estin tò rhē̂ma tò euangelisthèn eis hymâs.