Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Timothée 5

New Testament
Chapter
Verses
1
Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,

Presbytérōi mḕ epiplḗxēis, allà parakálei hōs patéra, neōtérous hōs adelphoús,

2
πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

presbytéras hōs mētéras, neōtéras hōs adelphàs en pásēi hagneíāi.

3
Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.

Chḗras tíma tàs óntōs chḗras.

4
εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

ei dé tis chḗra tékna ḕ ékgona échei, manthanétōsan prō̂ton tòn ídion oîkon eusebeîn kaì amoibàs apodidónai toîs progónois, toûto gár estin apódekton enṓpion toû theoû.

5
ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·

hē dè óntōs chḗra kaì memonōménē ḗlpiken epì theòn kaì prosménei taîs deḗsesin kaì taîs proseuchaîs nyktòs kaì hēméras:

6
ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.

hē dè spatalō̂sa zō̂sa téthnēken.

7
καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν.

kaì taûta parángelle, hína anepílēmptoi ō̂sin.

8
εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.

ei dé tis tō̂n idíōn kaì málista oikeíōn ou pronoeîtai, tḕn pístin ḗrnētai kaì éstin apístou cheírōn.

9
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

Chḗra katalegésthō mḕ élatton etō̂n hexḗkonta gegonyîa, henòs andròs gynḗ,

10
ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν.

en érgois kaloîs martyrouménē, ei eteknotróphēsen, ei exenodóchēsen, ei hagíōn pódas énipsen, ei thliboménois epḗrkesen, ei pantì érgōi agathō̂i epēkoloúthēsen.

11
νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,

neōtéras dè chḗras paraitoû: hótan gàr katastrēniásōsin toû Christoû, gameîn thélousin,

12
ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·

échousai kríma hóti tḕn prṓtēn pístin ēthétēsan:

13
ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.

háma dè kaì argaì manthánousin, perierchómenai tàs oikías, ou mónon dè argaì allà kaì phlýaroi kaì períergoi, laloûsai tà mḕ déonta.

14
βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·

boúlomai oûn neōtéras gameîn, teknogoneîn, oikodespoteîn, mēdemían aphormḕn didónai tō̂i antikeiménōi loidorías chárin:

15
ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ.

ḗdē gár tines exetrápēsan opísō toû Satanâ.

16
εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.

eí tis pistḕ échei chḗras, eparkeítō autaîs, kaì mḕ bareísthō hē ekklēsía, hína taîs óntōs chḗrais eparkésēi.

17
Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·

Hoi kalō̂s proestō̂tes presbýteroi diplē̂s timē̂s axioústhōsan, málista hoi kopiō̂ntes en lógōi kaì didaskalíāi:

18
λέγει γὰρ ἡ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, ῎Αξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.

légei gàr hē graphḗ, Boûn aloō̂nta ou phimṓseis: kaí, ῎Axios ho ergátēs toû misthoû autoû.

19
κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων.

katà presbytérou katēgorían mḕ paradéchou, ektòs ei mḕ epì dýo ḕ triō̂n martýrōn.

20
τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.

toùs hamartánontas enṓpion pántōn élenche, hína kaì hoi loipoì phóbon échōsin.

21
Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.

Diamartýromai enṓpion toû theoû kaì Christoû ’Iēsoû kaì tō̂n eklektō̂n angélōn, hína taûta phyláxēis chōrìs prokrímatos, mēdèn poiō̂n katà prósklisin.

22
Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.

Cheîras tachéōs mēdenì epitíthei, mēdè koinṓnei hamartíais allotríais: seautòn hagnòn tḗrei.

23
Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.

Mēkéti hydropótei, allà oínōi olígōi chrō̂ dià tòn stómachon kaì tàs pyknás sou astheneías.

24
Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·

Tinō̂n anthrṓpōn hai hamartíai pródēloí eisin, proágousai eis krísin, tisìn dè kaì epakolouthoûsin:

25
ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.

hōsaútōs kaì tà érga tà kalà pródēla, kaì tà állōs échonta krybē̂nai ou dýnantai.