Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hébreux 5

New Testament
Chapter
Verses
1
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

Pâs gàr archiereùs ex anthrṓpōn lambanómenos hypèr anthrṓpōn kathístatai tà pròs tòn theón, hína prosphérēi dō̂rá te kaì thysías hypèr hamartiō̂n,

2
μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν,

metriopatheîn dynámenos toîs agnooûsin kaì planōménois, epeì kaì autòs períkeitai asthéneian,

3
καὶ δι’ αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ αὑτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν.

kaì di’ autḕn opheílei kathṑs perì toû laoû hoútōs kaì perì hautoû prosphérein perì hamartiō̂n.

4
καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθώσπερ καὶ ’Ααρών.

kaì ouch heautō̂i tis lambánei tḕn timḗn, allà kaloúmenos hypò toû theoû, kathṓsper kaì ’Aarṓn.

5
Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·

Hoútōs kaì ho Christòs ouch heautòn edóxasen genēthē̂nai archieréa, all’ ho lalḗsas pròs autón, Hyiós mou eî sý, egṑ sḗmeron gegénnēká se:

6
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

kathṑs kaì en hetérōi légei, Sỳ hiereùs eis tòn aiō̂na katà tḕn táxin Melchisédek.

7
ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,

hòs en taîs hēmérais tē̂s sarkòs autoû, deḗseis te kaì hiketērías pròs tòn dynámenon sṓizein autòn ek thanátou metà kraugē̂s ischyrâs kaì dakrýōn prosenénkas kaì eisakoustheìs apò tē̂s eulabeías,

8
καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν ἀφ’ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν·

kaíper ṑn hyiòs émathen aph’ hō̂n épathen tḕn hypakoḗn:

9
καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,

kaì teleiōtheìs egéneto pâsin toîs hypakoúousin autō̂i aítios sōtērías aiōníou,

10
προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

prosagoreutheìs hypò toû theoû archiereùs katà tḕn táxin Melchisédek.

11
Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

Perì hoû polỳs hēmîn ho lógos kaì dysermḗneutos légein, epeì nōthroì gegónate taîs akoaîs.

12
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.

kaì gàr opheílontes eînai didáskaloi dià tòn chrónon, pálin chreían échete toû didáskein hymâs tinà tà stoicheîa tē̂s archē̂s tō̂n logíōn toû theoû, kaì gegónate chreían échontes gálaktos, [kaì] ou stereâs trophē̂s.

13
πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν·

pâs gàr ho metéchōn gálaktos ápeiros lógou dikaiosýnēs, nḗpios gár estin:

14
τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.

teleíōn dé estin hē stereà trophḗ, tō̂n dià tḕn héxin tà aisthētḗria gegymnasména echóntōn pròs diákrisin kaloû te kaì kakoû.