Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 17

New Testament
Chapter
Verses
1
Ταῦτα ἐλάλησεν ’Ιησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,

Taûta elálēsen ’Iēsoûs, kaì epáras toùs ophthalmoùs autoû eis tòn ouranòn eîpen, Páter, elḗlythen hē hṓra: dóxasón sou tòn hyión, hína ho hyiòs doxásēi sé,

2
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

kathṑs édōkas autō̂i exousían pásēs sarkós, hína pân hò dédōkas autō̂i dṓsēi autoîs zōḕn aiṓnion.

3
αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ’Ιησοῦν Χριστόν.

haútē dé estin hē aiṓnios zōḗ, hína ginṓskōsin sè tòn mónon alēthinòn theòn kaì hòn apésteilas ’Iēsoûn Christón.

4
ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·

egṓ se edóxasa epì tē̂s gē̂s, tò érgon teleiṓsas hò dédōkás moi hína poiḗsō:

5
καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

kaì nŷn dóxasón me sý, páter, parà seautō̂i tē̂i dóxēi hē̂i eîchon prò toû tòn kósmon eînai parà soí.

6
’Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.

’Ephanérōsá sou tò ónoma toîs anthrṓpois hoùs édōkás moi ek toû kósmou. soì ē̂san kamoì autoùs édōkas, kaì tòn lógon sou tetḗrēkan.

7
νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν·

nŷn égnōkan hóti pánta hósa dédōkás moi parà soû eisin:

8
ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

hóti tà rhḗmata hà édōkás moi dédōka autoîs, kaì autoì élabon kaì égnōsan alēthō̂s hóti parà soû exē̂lthon, kaì epísteusan hóti sý me apésteilas.

9
ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν,

egṑ perì autō̂n erōtō̂: ou perì toû kósmou erōtō̂ allà perì hō̂n dédōkás moi, hóti soí eisin,

10
καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.

kaì tà emà pánta sá estin kaì tà sà emá, kaì dedóxasmai en autoîs.

11
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

kaì oukéti eimì en tō̂i kósmōi, kaì autoì en tō̂i kósmōi eisín, kagṑ pròs sè érchomai. Páter hágie, tḗrēson autoùs en tō̂i onómatí sou hō̂i dédōkás moi, hína ō̂sin hèn kathṑs hēmeîs.

12
ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

hóte ḗmēn met’ autō̂n egṑ etḗroun autoùs en tō̂i onómatí sou hō̂i dédōkás moi, kaì ephýlaxa, kaì oudeìs ex autō̂n apṓleto ei mḕ ho hyiòs tē̂s apōleías, hína hē graphḕ plērōthē̂i.

13
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.

nŷn dè pròs sè érchomai, kaì taûta lalō̂ en tō̂i kósmōi hína échōsin tḕn charàn tḕn emḕn peplērōménēn en hautoîs.

14
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

egṑ dédōka autoîs tòn lógon sou, kaì ho kósmos emísēsen autoús, hóti ouk eisìn ek toû kósmou kathṑs egṑ ouk eimì ek toû kósmou.

15
οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.

ouk erōtō̂ hína árēis autoùs ek toû kósmou all’ hína tērḗsēis autoùs ek toû ponēroû.

16
ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

ek toû kósmou ouk eisìn kathṑs egṑ ouk eimì ek toû kósmou.

17
ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.

hagíason autoùs en tē̂i alētheíāi: ho lógos ho sòs alḗtheiá estin.

18
καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·

kathṑs emè apésteilas eis tòn kósmon, kagṑ apésteila autoùs eis tòn kósmon:

19
καὶ ὑπὲρ αὐτῶν [ἐγὼ] ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

kaì hypèr autō̂n [egṑ] hagiázō emautón, hína ō̂sin kaì autoì hēgiasménoi en alētheíāi.

20
Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

Ou perì toútōn dè erōtō̂ mónon, allà kaì perì tō̂n pisteuóntōn dià toû lógou autō̂n eis emé,

21
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

hína pántes hèn ō̂sin, kathṑs sý, páter, en emoì kagṑ en soí, hína kaì autoì en hēmîn ō̂sin, hína ho kósmos pisteúēi hóti sý me apésteilas.

22
κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,

kagṑ tḕn dóxan hḕn dédōkás moi dédōka autoîs, hína ō̂sin hèn kathṑs hēmeîs hén,

23
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

egṑ en autoîs kaì sỳ en emoí, hína ō̂sin teteleiōménoi eis hén, hína ginṓskēi ho kósmos hóti sý me apésteilas kaì ēgápēsas autoùs kathṑs emè ēgápēsas.

24
Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Páter, hò dédōkás moi, thélō hína hópou eimì egṑ kakeînoi ō̂sin met’ emoû, hína theōrō̂sin tḕn dóxan tḕn emḕn hḕn dédōkás moi, hóti ēgápēsás me prò katabolē̂s kósmou.

25
πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας,

páter díkaie, kaì ho kósmos se ouk égnō, egṑ dé se égnōn, kaì hoûtoi égnōsan hóti sý me apésteilas,

26
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

kaì egnṓrisa autoîs tò ónomá sou kaì gnōrísō, hína hē agápē hḕn ēgápēsás me en autoîs ē̂i kagṑ en autoîs.