Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jude 1

New Testament
Chapter
Verses
1
’Ιούδας ’Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ’Ιακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ ’Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·

’Ioúdas ’Iēsoû Christoû doûlos, adelphòs dè ’Iakṓbou, toîs en theō̂i patrì ēgapēménois kaì ’Iēsoû Christō̂i tetērēménois klētoîs:

2
ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

éleos hymîn kaì eirḗnē kaì agápē plēthyntheíē.

3
’Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.

’Agapētoí, pâsan spoudḕn poioúmenos gráphein hymîn perì tē̂s koinē̂s hēmō̂n sōtērías anánkēn éschon grápsai hymîn parakalō̂n epagōnízesthai tē̂i hápax paradotheísēi toîs hagíois pístei.

4
παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν ’Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

pareisédysan gár tines ánthrōpoi, hoi pálai progegramménoi eis toûto tò kríma, asebeîs, tḕn toû theoû hēmō̂n chárita metatithéntes eis asélgeian kaì tòn mónon despótēn kaì kýrion hēmō̂n ’Iēsoûn Christòn arnoúmenoi.

5
‘Υπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι ’Ιησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,

‘Ypomnē̂sai dè hymâs boúlomai, eidótas hápax pánta, hóti ’Iēsoûs laòn ek gē̂s Aigýptou sṓsas tò deúteron toùs mḕ pisteúsantas apṓlesen,

6
ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·

angélous te toùs mḕ tērḗsantas tḕn heautō̂n archḕn allà apolipóntas tò ídion oikētḗrion eis krísin megálēs hēméras desmoîs aïdíois hypò zóphon tetḗrēken:

7
ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

hōs Sódoma kaì Gómorra kaì hai perì autàs póleis, tòn hómoion trópon toútois ekporneúsasai kaì apelthoûsai opísō sarkòs hetéras, prókeintai deîgma pyròs aiōníou díkēn hypéchousai.

8
‘Ομοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.

‘Omoíōs méntoi kaì hoûtoi enypniazómenoi sárka mèn miaínousin, kyriótēta dè athetoûsin, dóxas dè blasphēmoûsin.

9
ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν, ’Επιτιμήσαι σοι κύριος.

ho dè Michaḕl ho archángelos, hóte tō̂i diabólōi diakrinómenos dielégeto perì toû Mōÿséōs sṓmatos, ouk etólmēsen krísin epenenkeîn blasphēmías, allà eîpen, ’Epitimḗsai soi kýrios.

10
οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.

hoûtoi dè hósa mèn ouk oídasin blasphēmoûsin, hósa dè physikō̂s hōs tà áloga zō̂ia epístantai, en toútois phtheírontai.

11
οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.

ouaì autoîs, hóti tē̂i hodō̂i toû Káïn eporeúthēsan, kaì tē̂i plánēi toû Balaàm misthoû exechýthēsan, kaì tē̂i antilogíāi toû Kóre apṓlonto.

12
οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

hoûtoí eisin hoi en taîs agápais hymō̂n spiládes syneuōchoúmenoi aphóbōs, heautoùs poimaínontes, nephélai ánydroi hypò anémōn parapherómenai, déndra phthinopōrinà ákarpa dìs apothanónta ekrizōthénta,

13
κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

kýmata ágria thalássēs epaphrízonta tàs heautō̂n aischýnas, astéres planē̂tai hoîs ho zóphos toû skótous eis aiō̂na tetḗrētai.

14
Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ’Αδὰμ ‘Ενὼχ λέγων, ’Ιδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,

Proephḗteusen dè kaì toútois hébdomos apò ’Adàm ‘Enṑch légōn, ’Idoù ē̂lthen kýrios en hagíais myriásin autoû,

15
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.

poiē̂sai krísin katà pántōn kaì elénxai pántas toùs asebeîs perì pántōn tō̂n érgōn asebeías autō̂n hō̂n ēsébēsan kaì perì pántōn tō̂n sklērō̂n hō̂n elálēsan kat’ autoû hamartōloì asebeîs.

16
Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.

Hoûtoí eisin gongystaí, mempsímoiroi, katà tàs epithymías autō̂n poreuómenoi, kaì tò stóma autō̂n laleî hypéronka, thaumázontes prósōpa ōpheleías chárin.

17
‘Υμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ·

‘Ymeîs dé, agapētoí, mnḗsthēte tō̂n rhēmátōn tō̂n proeirēménōn hypò tō̂n apostólōn toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû:

18
ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, ’Επ’ ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.

hóti élegon hymîn, ’Ep’ eschátou [toû] chrónou ésontai empaîktai katà tàs heautō̂n epithymías poreuómenoi tō̂n asebeiō̂n.

19
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες.

Hoûtoí eisin hoi apodiorízontes, psychikoí, pneûma mḕ échontes.

20
ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,

hymeîs dé, agapētoí, epoikodomoûntes heautoùs tē̂i hagiōtátēi hymō̂n pístei, en pneúmati hagíōi proseuchómenoi,

21
ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

heautoùs en agápēi theoû tērḗsate, prosdechómenoi tò éleos toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû eis zōḕn aiṓnion.

22
καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους,

kaì hoùs mèn eleâte diakrinoménous,

23
οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.

hoùs dè sṓizete ek pyròs harpázontes, hoùs dè eleâte en phóbōi, misoûntes kaì tòn apò tē̂s sarkòs espilōménon chitō̂na.

24
Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,

Tō̂i dè dynaménōi phyláxai hymâs aptaístous kaì stē̂sai katenṓpion tē̂s dóxēs autoû amṓmous en agalliásei,

25
μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

mónōi theō̂i sōtē̂ri hēmō̂n dià ’Iēsoû Christoû toû kyríou hēmō̂n dóxa megalōsýnē krátos kaì exousía prò pantòs toû aiō̂nos kaì nŷn kaì eis pántas toùs aiō̂nas: amḗn.