Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 20

New Testament
Chapter
Verses
1
‘Ομοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·

‘Omoía gár estin hē basileía tō̂n ouranō̂n anthrṓpōi oikodespótēi hóstis exē̂lthen háma prōï̀ misthṓsasthai ergátas eis tòn ampelō̂na autoû:

2
συμϕωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.

symphōnḗsas dè metà tō̂n ergatō̂n ek dēnaríou tḕn hēméran apésteilen autoùs eis tòn ampelō̂na autoû.

3
καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·

kaì exelthṑn perì trítēn hṓran eîden állous hestō̂tas en tē̂i agorā̂i argoús:

4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν, ‘Υπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.

kaì ekeínois eîpen, ‘Ypágete kaì hymeîs eis tòn ampelō̂na, kaì hò eàn ē̂i díkaion dṓsō hymîn.

5
οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.

hoi dè apē̂lthon. pálin [dè] exelthṑn perì héktēn kaì enátēn hṓran epoíēsen hōsaútōs.

6
περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;

perì dè tḕn hendekátēn exelthṑn heûren állous hestō̂tas, kaì légei autoîs, Tí hō̂de hestḗkate hólēn tḕn hēméran argoí?

7
λέγουσιν αὐτῷ, ῞Οτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, ‘Υπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.

légousin autō̂i, ῞Oti oudeìs hēmâs emisthṓsato. légei autoîs, ‘Ypágete kaì hymeîs eis tòn ampelō̂na.

8
ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.

opsías dè genoménēs légei ho kýrios toû ampelō̂nos tō̂i epitrópōi autoû, Káleson toùs ergátas kaì apódos autoîs tòn misthòn arxámenos apò tō̂n eschátōn héōs tō̂n prṓtōn.

9
καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.

kaì elthóntes hoi perì tḕn hendekátēn hṓran élabon anà dēnárion.

10
καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.

kaì elthóntes hoi prō̂toi enómisan hóti pleîon lḗmpsontai: kaì élabon [tò] anà dēnárion kaì autoí.

11
λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου

labóntes dè egóngyzon katà toû oikodespótou

12
λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.

légontes, Hoûtoi hoi éschatoi mían hṓran epoíēsan, kaì ísous hēmîn autoùs epoíēsas toîs bastásasi tò báros tē̂s hēméras kaì tòn kaúsōna.

13
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, ‘Εταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεϕώνησάς μοι;

ho dè apokritheìs henì autō̂n eîpen, ‘Etaîre, ouk adikō̂ se: ouchì dēnaríou synephṓnēsás moi?

14
ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.

âron tò sòn kaì hýpage: thélō dè toútōi tō̂i eschátōi doûnai hōs kaì soí.

15
[ἢ] οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀϕθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;

[ḕ] ouk éxestín moi hò thélō poiē̂sai en toîs emoîs? ḕ ho ophthalmós sou ponērós estin hóti egṑ agathós eimi?

16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

Hoútōs ésontai hoi éschatoi prō̂toi kaì hoi prō̂toi éschatoi.

17
Καὶ ἀναβαίνων ὁ ’Ιησοῦς εἰς ‘Ιεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς,

Kaì anabaínōn ho ’Iēsoûs eis ‘Ierosólyma parélaben toùs dṓdeka [mathētàs] kat’ idían, kaì en tē̂i hodō̂i eîpen autoîs,

18
’Ιδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ‘Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,

’Idoù anabaínomen eis ‘Ierosólyma, kaì ho hyiòs toû anthrṓpou paradothḗsetai toîs archiereûsin kaì grammateûsin, kaì katakrinoûsin autòn thanátōi,

19
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

kaì paradṓsousin autòn toîs éthnesin eis tò empaîxai kaì mastigō̂sai kaì staurō̂sai, kaì tē̂i trítēi hēmérāi egerthḗsetai.

20
Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ’ αὐτοῦ.

Tóte prosē̂lthen autō̂i hē mḗtēr tō̂n hyiō̂n Zebedaíou metà tō̂n hyiō̂n autē̂s proskynoûsa kaì aitoûsá ti ap’ autoû.

21
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

ho dè eîpen autē̂i, Tí théleis? légei autō̂i, Eipè hína kathísōsin hoûtoi hoi dýo hyioí mou heîs ek dexiō̂n sou kaì heîs ex euōnýmōn sou en tē̂i basileíāi sou.

22
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ’Ιησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.

apokritheìs dè ho ’Iēsoûs eîpen, Ouk oídate tí aiteîsthe: dýnasthe pieîn tò potḗrion hò egṑ méllō pínein? légousin autō̂i, Dynámetha.

23
λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

légei autoîs, Tò mèn potḗrión mou píesthe, tò dè kathísai ek dexiō̂n mou kaì ex euōnýmōn ouk éstin emòn toûto doûnai, all’ hoîs hētoímastai hypò toû patrós mou.

24
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελϕῶν.

Kaì akoúsantes hoi déka ēganáktēsan perì tō̂n dýo adelphō̂n.

25
ὁ δὲ ’Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.

ho dè ’Iēsoûs proskalesámenos autoùs eîpen, Oídate hóti hoi árchontes tō̂n ethnō̂n katakyrieúousin autō̂n kaì hoi megáloi katexousiázousin autō̂n.

26
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος,

ouch hoútōs éstai en hymîn: all’ hòs eàn thélēi en hymîn mégas genésthai éstai hymō̂n diákonos,

27
καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος·

kaì hòs àn thélēi en hymîn eînai prō̂tos éstai hymō̂n doûlos:

28
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

hṓsper ho hyiòs toû anthrṓpou ouk ē̂lthen diakonēthē̂nai allà diakonē̂sai kaì doûnai tḕn psychḕn autoû lýtron antì pollō̂n.

29
Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ ’Ιεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.

Kaì ekporeuoménōn autō̂n apò ’Ierichṑ ēkoloúthēsen autō̂i óchlos polýs.

30
καὶ ἰδοὺ δύο τυϕλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ’Ιησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, [Κύριε,] ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυίδ.

kaì idoù dýo typhloì kathḗmenoi parà tḕn hodón, akoúsantes hóti ’Iēsoûs parágei, ékraxan légontes, [Kýrie,] eléēson hēmâs, hyiè Dauíd.

31
ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυίδ.

ho dè óchlos epetímēsen autoîs hína siōpḗsōsin: hoi dè meîzon ékraxan légontes, Kýrie, eléēson hēmâs, hyiè Dauíd.

32
καὶ στὰς ὁ ’Ιησοῦς ἐϕώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

kaì stàs ho ’Iēsoûs ephṓnēsen autoùs kaì eîpen, Tí thélete poiḗsō hymîn?

33
λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀϕθαλμοὶ ἡμῶν.

légousin autō̂i, Kýrie, hína anoigō̂sin hoi ophthalmoì hēmō̂n.

34
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ’Ιησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

splanchnistheìs dè ho ’Iēsoûs hḗpsato tō̂n ommátōn autō̂n, kaì euthéōs anéblepsan kaì ēkoloúthēsan autō̂i.