Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Philémon 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ ’Ιησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν

Paûlos désmios Christoû ’Iēsoû kaì Timótheos ho adelphòs Philḗmoni tō̂i agapētō̂i kaì synergō̂i hēmō̂n

2
καὶ ’Απφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ ’Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·

kaì ’Apphíāi tē̂i adelphē̂i kaì ’Archíppōi tō̂i systratiṓtēi hēmō̂n kaì tē̂i kat’ oîkón sou ekklēsíāi:

3
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

cháris hymîn kaì eirḗnē apò theoû patròs hēmō̂n kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

4
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

Eucharistō̂ tō̂i theō̂i mou pántote mneían sou poioúmenos epì tō̂n proseuchō̂n mou,

5
ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ’Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

akoúōn sou tḕn agápēn kaì tḕn pístin hḕn écheis pròs tòn kýrion ’Iēsoûn kaì eis pántas toùs hagíous,

6
ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν·

hópōs hē koinōnía tē̂s písteṓs sou energḕs génētai en epignṓsei pantòs agathoû toû en hēmîn eis Christón:

7
χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

charàn gàr pollḕn éschon kaì paráklēsin epì tē̂i agápēi sou, hóti tà splánchna tō̂n hagíōn anapépautai dià soû, adelphé.

8
Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

Dió, pollḕn en Christō̂i parrēsían échōn epitássein soi tò anē̂kon,

9
διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ ’Ιησοῦ

dià tḕn agápēn mâllon parakalō̂, toioûtos ṑn hōs Paûlos presbýtēs, nynì dè kaì désmios Christoû ’Iēsoû

10
παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς ’Ονήσιμον,

parakalō̂ se perì toû emoû téknou, hòn egénnēsa en toîs desmoîs ’Onḗsimon,

11
τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

tón poté soi áchrēston nynì dè [kaì] soì kaì emoì eúchrēston,

12
ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·

hòn anépempsá soi, autón, toût’ éstin tà emà splánchna:

13
ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,

hòn egṑ eboulómēn pròs emautòn katéchein, hína hypèr soû moi diakonē̂i en toîs desmoîs toû euangelíou,

14
χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.

chōrìs dè tē̂s sē̂s gnṓmēs oudèn ēthélēsa poiē̂sai, hína mḕ hōs katà anánkēn tò agathón sou ē̂i allà katà hekoúsion.

15
τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,

tácha gàr dià toûto echōrísthē pròs hṓran hína aiṓnion autòn apéchēis,

16
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

oukéti hōs doûlon allà hypèr doûlon, adelphòn agapētón, málista emoí, pósōi dè mâllon soì kaì en sarkì kaì en kyríōi.

17
Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.

Ei oûn me écheis koinōnón, proslaboû autòn hōs emé.

18
εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·

ei dé ti ēdíkēsén se ḕ opheílei, toûto emoì ellóga:

19
ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.

egṑ Paûlos égrapsa tē̂i emē̂i cheirí, egṑ apotísō: hína mḕ légō soi hóti kaì seautón moi prosopheíleis.

20
ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ.

naí, adelphé, egṓ sou onaímēn en kyríōi: anápausón mou tà splánchna en Christō̂i.

21
Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.

Pepoithṑs tē̂i hypakoē̂i sou égrapsá soi, eidṑs hóti kaì hypèr hà légō poiḗseis.

22
ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

háma dè kaì hetoímazé moi xenían, elpízō gàr hóti dià tō̂n proseuchō̂n hymō̂n charisthḗsomai hymîn.

23
’Ασπάζεταί σε ’Επαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ,

’Aspázetaí se ’Epaphrâs ho synaichmálōtós mou en Christō̂i ’Iēsoû,

24
Μᾶρκος, ’Αρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

Mârkos, ’Arístarchos, Dēmâs, Loukâs, hoi synergoí mou.

25
‘Η χάρις τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

‘Ē cháris toû kyríou ’Iēsoû Christoû metà toû pneúmatos hymō̂n.