Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 13:2

New Testament
Chapter
Verses
2
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι.

kaì eàn échō prophēteían kaì eidō̂ tà mystḗria pánta kaì pâsan tḕn gnō̂sin, kàn échō pâsan tḕn pístin hṓste órē methistánai, agápēn dè mḕ échō, outhén eimi.