Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:17

New Testament
Chapter
Verses
17
ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

hòs d’ àn échēi tòn bíon toû kósmou kaì theōrē̂i tòn adelphòn autoû chreían échonta kaì kleísēi tà splánchna autoû ap’ autoû, pō̂s hē agápē toû theoû ménei en autō̂i?