Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 John 1:9

New Testament
Chapter
Verses
9
πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

pâs ho proágōn kaì mḕ ménōn en tē̂i didachē̂i toû Christoû theòn ouk échei: ho ménōn en tē̂i didachē̂i, hoûtos kaì tòn patéra kaì tòn hyiòn échei.